امکانات سایت
تبلیغات
یزدیار
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی