امکانات سایت
یکتا
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی همتا(نگارش کردی : یةکتا)