امکانات سایت
تبلیغات
ابریشم
نام دخترانه با ریشه عبري
حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند ، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید