امکانات سایت
ابریشم
9.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر(نگارش کردی : هةورێشم)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ا
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام
9.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر(نگارش کردی : هةورێشم)