امکانات سایت
تبلیغات
ارنواز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی