امکانات سایت
تبلیغات
اریحا
نام دخترانه با ریشه عبري
مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است