امکانات سایت
اریحا
نام دخترانه با ریشه عبري
مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ا
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه يوناني
درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد