امکانات سایت
تبلیغات
بابان
نام دخترانه با ریشه کردي
خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در کردستان ، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان ، از چهرةهای معاصر ادبیات کرد «شکراللة بابان»(نگارش کردی : بابان)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)