امکانات سایت
تبلیغات
بابان
نام دخترانه با ریشه کردي
خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در کردستان ، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان ، از چهرةهای معاصر ادبیات کرد «شکراللة بابان»(نگارش کردی : بابان)