امکانات سایت
تبلیغات
بابوس
نام دخترانه با ریشه کردي
نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه(نگارش کردی : بابوس)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)