امکانات سایت
تبلیغات
بابیلان
نام دخترانه با ریشه کردي
لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت(نگارش کردی : بابیلان)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)