امکانات سایت
تبلیغات
باتوف
نام دخترانه با ریشه کردي
نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ(نگارش کردی : باتۆڨ)