امکانات سایت
تبلیغات
باتوف
نام دخترانه با ریشه کردي
نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ(نگارش کردی : باتۆڨ)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)