امکانات سایت
تبلیغات
بادام
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و دیگری سخت و چوبی