امکانات سایت
تبلیغات
بادر
نام دخترانه با ریشه کردي
حرکت باد ،فرشتة مأمور باد(نگارش کردی : بادةر)