امکانات سایت
تبلیغات
بادر
نام دخترانه با ریشه کردي
جوڵانةوةی با ،فریشتةی بةڒێو بةری با= حرکت باد ،فریشتة مأمور باد(نگارش کردی : بادةر)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)