امکانات سایت
تبلیغات
بادر
نام دخترانه با ریشه کردي
جوڵانةوةی با ،فریشتةی بةڒێو بةری با= حرکت باد ،فریشتة مأمور باد(نگارش کردی : بادةر)