امکانات سایت
تبلیغات
باریز
نام دخترانه با ریشه کردي
میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود(نگارش کردی : باڒێژ)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)