امکانات سایت
تبلیغات
بازان
نام دخترانه با ریشه کردي
جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، در حال باختن،‌ بازنده(نگارش کردی : بازان)