امکانات سایت
تبلیغات
بازان
نام دخترانه با ریشه کردي
جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، در حال باختن،‌ بازنده(نگارش کردی : بازان)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)