امکانات سایت
تبلیغات
بازور
نام دخترانه با ریشه کردي
نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ(نگارش کردی : بازۆر)