امکانات سایت
تبلیغات
بازور
نام دخترانه با ریشه کردي
نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ(نگارش کردی : بازۆر)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)