امکانات سایت
تبلیغات
باژوران
نام دخترانه با ریشه کردي
جنوبیها ، طایفةایی از کردها(نگارش کردی : باژوران)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)