امکانات سایت
تبلیغات
باژیر
نام دخترانه با ریشه کردي
شهر(نگارش کردی : باژێر)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)