امکانات سایت
تبلیغات
باژیلان
نام دخترانه با ریشه کردي
محل وزش باد ، قبیلةایی از کردها کة در اطراف خانقین سکونت دارند(نگارش کردی : باژیلان)