امکانات سایت
تبلیغات
باسکار
نام دخترانه با ریشه کردي
قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال(نگارش کردی : باسکار)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)