امکانات سایت
تبلیغات
باغان
نام دخترانه با ریشه کردي
چند باغ میوة که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام روستایی در کردستان(نگارش کردی : باخان)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)