امکانات سایت
تبلیغات
تالیا
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی