امکانات سایت
جریره
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود