امکانات سایت
جلوه
نام دخترانه با ریشه عربي
حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آشکار کردن