امکانات سایت
تبلیغات
جمدخت
نام دخترانه با ریشه فارسي
جم( پادشاه بزرگ) + دخت( دختر)