امکانات سایت
جوانه
نام دخترانه با ریشه فارسي
اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان