امکانات سایت
جواهر
نام دخترانه با ریشه عربي
جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا زمرد