امکانات سایت
جهان آوا
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آوا( صدا، بانگ)