امکانات سایت
جهان خاتون
نام دخترانه با ریشه فارسي
خاتون جهانیان، بانوی جهانیان ، شاعره ایرانی در قرن هشتم