امکانات سایت
جهاندخت
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از جهان( عالم، گیتی) + دخت( دختر)