امکانات سایت
چهرک
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است