امکانات سایت
حبیبه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حبیب، معشوقه