امکانات سایت
حره
نام دخترانه با ریشه عربي
زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمود غزنوی