امکانات سایت
حکیمه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف