امکانات سایت
حلیمه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص)