امکانات سایت
حوا
نام دخترانه با ریشه عبري
حیات ، نام همسر آدم(ع)