امکانات سایت
خاتونک
نام دخترانه با ریشه فارسي
خاتون(بانو) + ک ، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز