امکانات سایت
خاشعه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث خاشع