امکانات سایت
خاطرافروز
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش