امکانات سایت
خالده
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث خالد، پاینده، جاوید