امکانات سایت
خرام
نام دخترانه با ریشه فارسي
رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخوش، مژده