امکانات سایت
رابعه
نام دخترانه با ریشه عربي
نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است