امکانات سایت
راحیل
نام دخترانه با ریشه عبري
گوسفند ، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)