امکانات سایت
تبلیغات
زردخت
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر)