امکانات سایت
سالومه
نام دخترانه با ریشه عبري
صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خاله حضرت عیسی(ع) همچنین نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف س