امکانات سایت
ساتراپ
نام دخترانه با ریشه فارسي
حاکم ایالت‌های ایران باستان ، استاندار ، داریوش هخامنشی سرزمین ایران را به 20 ناحیه تقسیم کرده و اداره هر ناحیه را به یک ساتراپ داده بود
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف س