امکانات سایت
صاباح گل
نام دخترانه با ریشه ترکي,فارسي
صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل