امکانات سایت
صابره
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث صابر