امکانات سایت
صبح چهره
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد