امکانات سایت
صنم گل
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل